GEX - Đã đến lúc bốc đầu

Target ngắn hạn 27 ổn không các cụ :v:

Đã lên thuyền chờ nhổ neo Gex

phiên nay nhổ chưa bác

Lên tàu đủ cả chưa ae