Giá dầu bước vào downtrend dài hạn. Chia buồn với cổ đông dầu khí BSR, PVS

Giá dầu bước vào downtrend dài hạn. Chia buồn với cổ đông dầu khí BSR, PVS…