Giới thiệu chuyên mục Thông báo

Mục thông báo đăng thông tin thông báo quan trọng của diễn đàn.

  • Thông tin cập nhật, nâng cấp bảo trì định kì
  • Thay đổi quan trọng của diễn đàn
  • Thông tin hoạt động cần được chú ý của diễn đàn
1 Likes