Góc chú ý với HPG

Dự sẽ có 1 nhịp hồi về quanh 37-38 trong xu hướng giảm, ACE nào có hàng thì có thể chủ động cơ cấu hoặc lướt hạ giá vốn giảm thương đau.
Note: Không ưu tiên cho việc mở mua mới, còn ai bảo mua tích sản cổ phiếu đang chu kì down dài hạn thì vả cho cái.

1 Likes

Húc T+ nào

đợi cuối năm nó giảm rồi mua hpg có nên không anh.

Không nên bạn nhé, cp tăng hơn 2 năm thì giảm tầm hơn 1 năm là bình thường. Chưa xác nhận đáy to thì kệ.

1 Likes

cảm ơn anh.

hồi