Góp ý

Phần hiền thị comment chưa tốt lắm vì để dài quá!
Nên khi nhiều comment trên 1 topic thì để thành trang 1 trang 2 trang 3, mỗi trang một lượng comment nhỏ để tiện bình luận và đọc pic!

1 Likes