Hà Tiên 1, Hành trình về 4x trong nắm nay

Nhà máy xi măng Hà Tiên Thủ Đức đã được duyệt chuyển đổi thành khu đô thị (khu đất cặp ngay metro). Bổ trợ cho HT1 thẳng tiến về target 40

Tham gia bàn luận cổ phiếu
https://bitly.com.vn/ko8p83