HAG Ki a ti xúc

HAG 9.x ngắn hạn
1x dài hạn
Ki a ti xúc

2 Likes

Tuần này đóng nến chốt lại mốc 6 đã.Vượt 6.4 là sẽ thênh thang về mệnh

3 Likes

Nay CE

2 Likes

Kia ti chốt

giữ nguyên,Hag đang tót dần lên,đừng nghe @Dha,nó nói đểu để gom đấy

1 Likes

cần 1 phiên break out 6.4 là vê mệnh thôi …

1 Likes

Đm thằng lìn DHA

giá này (5.7x) múc T+10 thắng đấy

Dmm

Mày là thèng ranh con DHA ben F319 ah ?

Ranh mả cha m

Thằng đb rớt cmm hàng đi. Đcmm

Tao rớt tư 6.4 rồi chờ 3.5 kia ti súc

Có cái đầu khấc đmm

Bảo r mấy thằng ngâu

Múc thêm đi mọi người, giá này đẹp quá. Chia tiền múc dần xuống đến 4.5 cho lái nó sợ.

Sợ cái đầu bìu

1 Likes

Sắp kia ti mút rồi