Hag!

HAG đã từng lên trên 40 và ở trong rổ Vn30.
Thì tại sao giờ nó không thể hồi lên lại ít nhất vùng 2x-3x !
HAG dưới 15 là món quà của
BẦU ĐỨC