Hai câu trong tháng 6 NHÀ đầu tư cần chú ý là " Phì Dâu",câu còn lại là...."