Hành trình đi tới sự Thịnh Vượng

OCB không như mình kỳ vọng nên mình tạm thời đóng vị thế OCB.
BSR, PVS, ACB vẫn tiếp tục nắm giữ và chưa có lệnh mua mới.

SDT tư vấn: 0384725874