HEP, tiền mặt lớn hơn vốn hoá

Cổ tức bằng lãi ngân hàng, lãnh đạo gom liên tục năm ngoái, làm ăn có lãi ổn định, riêng tiền mặt cuối 2020 là 110 tỷ, vốn hoá h có 92 tỷ, điểm trừ là k có hàng để bán, đu trần ôm lâu cũng ok