HNX đặt mục tiêu hệ lãi 500 tỷ

Ăn nhờ vô HNX thôi .
https://vnexpress.net/hnx-dat-muc-tieu-he-thong-giao-dich-khong-bi-loi-4252822.html