Hoả thiêu dòng FLC

FLC ROS HAI AMD KLF … MỘT MÀU LỬA ĐỔ RỰC. CHẠY … CHẠY…VÀ CHẠY
anh Q đâu rồi?