IDC, IDJ, IJC Chỉ còn mỗi IJC Chưa tăng

FA, TA đều ngon cả

IJC giá phải 60.x mới xứng với IDC, IDJ

1 Likes