IDI phó chủ tịch mua vào 10 triệu cổ T12

Chúc mừng các cụ trên cây thông IDI sắp được cứu nhé

mừng các cụ trèo cây thông xuống nhá

lên báo rồi