Kết thúc nhịp chỉnh - chờ về 1200

Index kết tuần bằng 1 phiên rung lắc mạnh và có thời điểm VNI thủng vùng hỗ trợ 1150 nhưng lại được kéo lên và cuối phiên. Thị trường đã qua giai đoạn điều chỉnh hay chưa? Yếu tố gì khiến thị trường trở nên khó lường. Kịch bản vận động tiếp theo của thị trường thế nào? các cổ phiếu còn kỳ vọng và đáng quan tâm tuần mới? mời ace xem qua video

1 Likes

Tào Tháo đã nói rồi, anh sẽ theo lời Tào Tháo làm ngược lại lời vợ S ắt sẽ thành công :crazy_face:. VNI sẽ tấn công về thành trì 1100, xem sức chống cự của 1100 anh em tới đâu rồi ta tính tiếp :sunglasses:

Tào Tháo đã nói rồi, anh sẽ theo lời Tào Tháo làm ngược lại lời vợ S ắt sẽ thành công :crazy_face:. VNI sẽ tấn công về thành trì 1100, xem sức chống cự của 1100 anh em tới đâu rồi ta tính tiếp :sunglasses: