KHB - Cổ phiếu khoáng sản, giảm đến bao giờ đây?

KHB đã sàn 3 phiên. A e xem xét giúp xem sàn đến bao giờ đây.

Nay về 4 rồi kìa, vào bờ chưa?

Mua 3.6 hôm nay về 3.9. K biết hàng về có kịp bán k đây?

Hôm nay e nó sàn rồi bạn ơi