Không biết vì cái gì, sàn lỗi nên từ chức

Không biết đúng sai ngọn ngành ra sao, nhưng năm nhận cả mấy tỉ tiền lương, sàn lỗi ba tháng và đang tiếp tục hơn thế nữa thì từ chức đi.