Lao vào bắt đáy thôi!

AE lên tàu thôi vượt 1200 thẳng tiến nào :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

Bác cứ bình tĩnh lấy đà đã :blush: