LMH - Không mua giá này thì mua giá nào


LMH không biết sẽ ra sao đây.