---LPB doanh thu quý 3---

Theo Báo cáo tài chính quý 3 của ngân hàng này cho thấy, trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank cực ấn tượng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 228.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.500 tỷ đồng.

Về huy động vốn, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của LienVietPostBank đạt 7,4% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành. Mảng bán lẻ vẫn là động lực chính khi huy động vốn từ nhóm khách hàng này tăng 8,9% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,39% cuối tháng 6 xuống còn 1,32% vào cuối tháng 9.

LienVietPostbank không có số dư trái phiếu doanh nghiệp từ cuối tháng 6/2022. Ngân hàng chủ yếu nắm giữ trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức tín dụng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 779 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái do các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thanh toán quốc tế, ngân hàng số,… tăng trưởng tốt.

Trong quý 3/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.234 tỷ. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngân hàng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 11.05 ngày 28/10/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804