Mốc hỗ trợ mạnh Vn-Index ở quanh 962-972 không thủng. Vờ Ni hành trình lên 1135

từ đáy lên là tăng chậm vậy

tiền vẫn yếu

mua và giữ chặt, tầm nhìn 3 tuần

KBC còn tăng ko

lúc này khó giảm sâu

bị bán cuối phiến rồi

1 Likes

tăng mạnh như đã nói

HCM tăng tốt

VND cũng tốt