Ngành thép tiếp tục hưởng lợi

Giá thép thế giới tăng lại rồi. Thép trong nước phải tăng thôi.