Ngoại đơm ròng ác thật

Khối ngoại đơm 2587 tỷ, tổ chức trong nước đơm 2700 tỷ

Ae chúng ta thì bỏ 5287 đôi dép

Ngoại đơm trung bình giá chỉ có tổ chức trog nc là đớp xệ mồm thôi