Nhân 5-10-20-50-100-200 lần thì giảm bao nhiêu vẫn đang lãi đậm

chấp tạo lập, chấp nhà cái, đạp cho em lỗ nổi không? chấp tất chấp tất