Nhận địn thì trường tuần tới| tình hình covid phức tạp, chiến lược của nhà đầu tư