Nhận định tch

Mời các bác cao nhân vào nhận định con TCH với. Em thấy con này dị hỡm quá!