Nhận định thị trường phiên tới, Bank Vào Sóng, đại thắng trên STB, đại thắng tiếp theo MBB CTG