Nhìn thấy gì từ danh mục tự doanh của APS VIX

, , ,

APS sở hữu IDJ, IDJ tăng từ 14 15 lên 3x => APS chạy theo từ 15 lên 27
VIX sở hữu IDC, IDC cũng đã lên và lúc nào thì VIX chạy?
Đều hàng nhà a Mượt

Aps đã quá đỉnh rồi chủ thớt