Những cổ phiếu midcap đáng chú ý bên cạnh những ông kẹ MSN,VIC,VHM,MWG,