NKG và những số liệu liên quan

Trong quý IV/2021, NKG ghi nhận doanh thu đạt 8.779,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 452,35 tỷ đồng, lần lượt tăng 156,9% và 194% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 9% lên 12%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 244% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 750,33 tỷ đồng lên 1.057,79 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 319,8%, tương ứng tăng thêm 80,55 tỷ đồng lên 105,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 142,7%, tương ứng tăng thêm 77,39 tỷ đồng lên 131,61 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 388,8%, tương ứng tăng thêm 426,84 tỷ đồng lên 536,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, biên lợi nhuận gộp của NKG là 16,15%. Như vậy, biên lợi nhuận gộp của NKG đã giảm trong quý IV/2021.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 143,7% so với năm trước lên 28.173,4 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 653,6% lên 2.225,26 tỷ đồng.

Trong năm 2021, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty hoàn thành 370,9% kế hoạch lợi nhuận năm.


Khuyến nghị: Mua giá 35.05 ngày 9/2/2022
Trạng thái: nắm giữ 80%

Link tải dưới comment.
1

1 Likes

https://growthinvesting.page.link/aM8m

hay ta