NUE: Ông Lê Hữu Hoàng làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ Phần Môi trường đô thị Nha Trang. Công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối 61,69%. Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2021 đến nay đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được chủ sở hữu là UBND tỉnh giao. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là hơn 6 tỉ đồng, năm 2022 là 6,1 tỉ đồng, 6 tháng năm 2023 hơn 2,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty còn gặp một số khó khăn như quá trình thoái vốn Nhà nước và cạnh tranh của các đơn vị tư nhân mảng dịch vụ công ích. Công ty kiến nghị tỉnh xây dựng lại bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị để giảm tiền thuê đất hàng năm cho công ty.

Thông tin chi tiết: https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202311/ong-le-huu-hoang-lam-viec-voi-cong-ty-co-phan-moi-truong-do-thi-nha-trang-16e1846/