Phân tích chuyên sâu tổng quan từ khi Vnindex ở đáy đến hiện tại