PVS - Chia cổ tức 2020 bằng tiền 10%

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối để trả cổ tức tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục liên quan.

BCTC năm 2020 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.180 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí vốn cao, cộng với phần lãi từ công ty liên doanh liên kết nên lợi nhuận sau thuế thu về 710 tỷ đồng, giảm 18,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 624 tỷ đồng. EPS đạt 1.046 đồng.

Tính đến 31/12/2020 PTSC còn 3.970 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 2.995 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 40 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 478 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.


Khuyến nghị: MUA giá 26.6 ngày 07/09/2021
Trạng thái: nắm giữ

Link tải app trực tiếp về điện thoại:

Bao giờ trả cổ tức bạn ơi.