PXT - Cơ hội cho a e vào bờ

PXT hôm nay đã chạy. A e nào gom PXT 2.6 thì đã ăn lồi mồm luôn.

PXT đã hô mấy hôm rồi.