QTP đón đầu cơ hội mở cửa

QTP đón đầu cơ hội mở cửa kinh tế Quý 4/2021, target 25

Có tin gì về QTP ko Bác Van Thanh ơi

Để xây được 1 nhà máy nhiệt than như QTP hiện tại phải mất 1 tỉ đô Mĩ. Trong khi với giá này, vốn hóa QTP mới chỉ tầm 350 triệu đô. mỗi năm QTP phải trả lãi gần 200 tỉ cho khoản khoản nợ phải trả hơn 2k tỉ. Hiện mỗi năm QTP trả nợ gốc 1k tỉ, tức là 2 năm tới QTP sẽ trả xong. 200 tỉ lãi phải trả sẽ là phần lnst tăng thêm. Chi phí khấu hao mỗi năm QTP hạch toán là 1k tỉ. 5 năm tới chi phí cố định của QTP sẽ bằng 0. 1k tỉ khấu hao này sẽ là phần Lnst tăng thêm. 1k tỉ khấu hao này sẽ là nguồn tiền mặt tối thiểu tăng thêm mỗi năm sẽ tạo ra lãi vay cho QTP( 50 tỷ đồng theo lãi suất 5%/năm). Cùng với khoản lãi hơn 440 tỉ như kinh doanh hiện tại, tương lai mỗi năm QTP sẽ lãi ít nhất là 1.700 tỷ đồng. tương đương EPS 3.7k/cp. Yên tâm cầm QTP mà ăn cổ tức hàng năm. Giá không dưới 30k/cp.