QTP thiếu điện

nhìn thị trường giảm bao nhiêu điểm mà đồ nó tăng mạnh. Nó vẫn tăng là quá khoẻ rồi còn muốn gì hơn nữa. Thích tăng nhanh thì ra mà đánh đề cho nhanh.