Quan điểm thị trường ngắn hạn

Trong ngắn hạn, Vnindex giữ vững trên vùng 1332đ± thì xu hướng tích lũy sẽ tiếp tục, ngược lại nếu vùng này bị xuyên thủng thì áp lực bán sẽ gia tăng và thị trường sẽ trở nên tiêu cực.

Giai đoạn này NĐT nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 50%, nắm giữ các mã đang vào trend tăng và thu hút dòng tiền.