Qũy bán ròng trong tháng 8

  • Trong 8 tháng đầu năm, các quỹ chủ động đã rút ròng 242,9 triệu USD (5.528 tỷ đồng)

  • Việc bán ròng mạnh ở Việt Nam mang tính tạm thời, do tác động của tình hình dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 gây ra ảnh hưởng cho hoạt động sản xuất, khiến cho tâm lý nhà đầu tưu thận trọng

  • Tuy nhiên, chính phủ đã chuyển chiến lược từ “ngăn chặn dịch bệnh” sang “sống chung với Covid” nhằm duy trì hoạt động sản xuất và tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh sẽ là yếu tố kỳ vọng cho dòng vốn quay trở lại