Quỹ đất cho thuê dồi dào!

,

2023 sẽ có sóng cho ngành KCN : KBC, IDC…

Nhóm ngành KCN, hiện tạu Samsung Thái Nguyên đang có câu chuyện chuyển sang ẤN ĐỘ. việc này sẽ gây ảnh hưởng đến dòng FDI vì việc chuyển 1 đi sẽ có 2

→ vấn đề VIệt Nam mình có ưu đãi nhưng đang đi đến giai đoạn mà ưu đãi giảm dần

→ câu chuyện hiện tại sẽ phải có chinh sách mới để hỗ trợ cho thu hút FDI trong nước như giảm thuế hay các ưu đãi chi phí cho DN trong nước.

→ lúc này nhóm ngành KCN sẽ co tin hỗ trợ tốt → có dư địa tăng.

1 Likes

kbc

1 Likes