Sáng sideway - chiều nghẽn lệnh - Nhà đầu tư đã quá nản

SÁNG SIDEWAY - CHIỀU NGHẼN LỆNH
Tình hình hiện tại của vnindex thời gian qua - Nhà đầu tư đã quá nản.
Những yếu tố rủi ro về thị trường hiện tại mà NĐT nên biết được trình bày trong video này