SJF - tranh nhau vào HĐQT à?

SJF sắp sửa bầu HĐQT nhiệm kỳ mới. Không rõ đó có phải là nguyên nhân khiến cho ai đó đẩy mạnh mua gom cổ phiếu hay không? Giá dạo này tăng ác liệt, lực cầu rất mạnh

3 Likes