Sốc. Cổ đông trả tiền mới được nhận Phiếu biểu quyết?

Sốc quá

2 Likes
4 Likes
3 Likes
3 Likes

Hài hước nhỉ

3 Likes

Phì cười

3 Likes

Hài nhỉ

3 Likes
3 Likes

Hài

3 Likes

Tí sặc

2 Likes

Sặc gì?

2 Likes

Lạ nhỉ

1 Likes