Sóng BDS chăng! KBC đặt lợi nhuận 2021 tăng 525%, vậy các em khác thì sao , kakak

Kinh Bắc đặt LNST 2021 là tăng 525%, sóng BDS mạnh quá goy, đợi các em khác,