Sóng đầu tư công- đánh ngắn- trung dài oke hết

Yếu tố dòng tiền quay trở lại nhóm đầu tư công. Sẽ chạy liên tục, thì nhau kéo anh em chú ý