SSI, Island Reverse complete

SSI đã phân phối xong trong Island Reverse pattern với giá trong bình62.x