TCB các con số của quý 2

Trong quý 2, hoạt động chính của Tecombank tăng trưởng 18% so với cùng kỳ khi thu về gần 7,794 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ thu về số lãi hơn 2,077 tỷ đồng, tăng 43%, nhờ thu dịch vụ thanh toán và tiền mặt 2,483 tỷ đồng (+39%).

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác tăng 70%, thu về gần 754 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí từ công cụ tài chính phái sinh khác. Quý này, Techcombank giảm 30% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn hơn 417 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 22%, thu được hơn 7,321 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Techcombank giảm đến 56% chi phí dự phòng, chỉ còn gần 636 tỷ đồng, do đó Ngân hàng thu được 14,106 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 22%. So với kế hoạch 27,000 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, Techcombank đã thực hiện được 52%.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản tăng 10% so với đầu năm, lên mức 623,745 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD tăng 45% (57,270 tỷ đồng), cấp tín dụng cho TCTD khác giảm 52% (còn 14,961 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (9391,823 tỷ đồng)…

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 chỉ tăng nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận 2,359 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn dịch chuyển sang nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 0.66% xuống còn 0.6%.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 36.7 ngày 29/6/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804