Thay đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư sửa lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/ 12/ 2023. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/ 2021/ TT - BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành trước ngày 30/ 6/ 2025. Thời hạn hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là trước ngày 31/ 12/ 2025.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/thay-doi-lo-trinh-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-a636994.html