Thị trường đi ngang biên hẹp, lụm nhẹ 1 ít tiền từ phái sinh

Nay thị trường sideway biên hẹp 10đ. Cũng may kiếm được 1 ít lai rai. Ai quan tâm phái sinh thì về đội mình nhé. inb 0938519535 để join. Cơ sở phái sinh gì cũng quất hết