Thị trường khó đoán thì làm gì, bán hay mua?

Thị trường khó đoán thì làm gì, bán hay mua?